กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพิมาล แก้วธรรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวภา โคมชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6