คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววัลลภา ภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวเทวี จันทร์นัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3