กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1