กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเดชา เสียงเพราะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเมธาวี ทองพา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนิตยา ใจธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2