กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกวลี ด้วงนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1