ข่าวประชาสันพันธ์
กิจกรรมแนะแนวน้องเรียนต่อจากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
กิจกรรมปิ่นโตสวยรวยบุญหนุนความดี ม.2/1
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส
กิจกรรม ปิ่นโตสวย รวยบุญ หนุนความดี

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ปฏิบัติกิจกรรมนิเทศชั้นเรียน อบ.2-ม.3

กิจกรรมการสอบกลางภาค1/63

จัดกิจกรรม " แซนโฎนตา บูชาปราสาทตาเล็ง เซ่นไหว้บรรพบุรุษ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน

รับการตรวจเยี่ยมระบบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปราสาทจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

รงเรียนบ้านปราสาท ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (ป้องกัน COVID-19) รร.บ้านปราสาท
14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และสภาพอากาศ
.
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเปิดภาคเรียน 2/2562 ดังนี้
***30 ตุลาคม 2562 เปิดเตรียมการ/พัฒนาห้องเรียน/บริเวณโรงเรียน
*****ให้นักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาพัฒนาโรงเรียน (จอบ,ไม้กวาดทางมะพร้าว,คราด)
*****นักเรียนแต่งกายชุดพลศึกษา ครูประจำชั้นเช็คชื่อส่งฝ่ายปกครอง
***31 ตุลาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้มาพร้อมด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ
***1 พฤศจิกายน 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
*****ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูประจำชั้นเช็คชื่อและจำนวนนักเรียนแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน
ความรู้คู่ประเทศไทย...เราคนไทยควรรู้

ภาพกราฟิกเรียนรู้ประวัติ “เรือเหล่าแสนยากร” เรือพระราชพิธี ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เรือเหล่าแสนยากรชนิดต่างๆ มีหน้าที่สำคัญในกระบวนเรือรบโบราณในอดีต ซึ่งไม่เพียงแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพ แต่ยังมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ