กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิฑา เทภูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1