คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบรรณ นันทชาติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี ระยับศรี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ นัยสว่าง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐฌยา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร อินทร์หอม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุพิศ นิภากโร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเยื้อน เกษมงคล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรัช อุปมัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิศ จันทร์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย โสริยาตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศีลวัฒ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิผล เจริญจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภาษิต จันทร์นัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์ จันดาบุตร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ