เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้่่านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านมะขาม ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านเสรี ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ