ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
13
17
30
1
อนุบาล 3
14
14
28
1
รวม อนุบาล
27
31
58
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
13
14
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
10
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
8
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
16
32
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
14
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
8
24
1
รวมประถม
92
70
162
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1
25
30
55
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
17
18
35
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
26
16
42
2
รวมมัธยมต้น
68
64
132
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
165
352
15

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
13
17
30
1
อนุบาล 3
14
14
28
1
รวม อนุบาล
27
31
58
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
13
14
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
10
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
14
8
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
16
32
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
14
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
8
24
1
รวมประถม
92
70
162
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1
25
30
55
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
17
18
35
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
26
16
42
2
รวมมัธยมต้น
68
64
132
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
165
352
15

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562