ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปราสาท  ตำบลปราสาท  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  15 กันยายน  พ.ศ. 2477  ที่บ้านปราสาท  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรารมย์ 2”  โดยนายเม็ง  กองทรัพย์ และนายสุข  จันทร์เลิศ  เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ 54 ตารางวา มอบให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนที่บ้านปราสาทโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคไม้และอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนไม้ขนาด 1 ห้องเรียนครึ่ง  จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมปีที่ 1 - 4 มีนายสงค์  ถนอม เป็นครูใหญ่คนแรก

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2486  นายสุริย์  ณุวงศ์ศรี ครูใหญ่  นายเอม  สิงหะ ครูผู้สอน และนายบุดดา  ภาษี  ผู้ใหญ่บ้านปราสาท พร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่า  สถานที่เดิมคับแคบ  ไม่สะดวกในการพัฒนาการศึกษา  จึงร่วมกันจับจองที่ดินว่างเปล่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้านปราสาท เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา  ร่วมกันสละแรงงานตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์ทำการรื้อถอนอาคารหลังเดิมมาสร้างในที่ดินแปลงใหม่เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านปราสาทตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน